X

Style Switcher

Grid
Default: 960px 1200px
Layout
Default: Full width Boxed

אוסמוזה הפוכה

You´re here: דף הבית » קטלוג » אוסמוזה הפוכה

לקבלת הדיל המתאים עבורך:

  באוסמוזה הפוכה המים מוזרמים דרך ממברנה, קרום חצי חדיר המונע מעבר תרכובות מזהמות למי השתייה בדרגת...
במקום: ₪0.00
המערכת מסלקת מהמים ביעילות: כלור • תרכובות אורגניות כגון פי.סי.בי ודי.די.טי • ארסן • פלואור • חומרי...
במקום: ₪0.00
באוסמוזה הפוכה המים מוזרמים דרך ממברנה, קרום חצי חדיר המונע מעבר תרכובות מזהמות למי השתייה בדרגת...
במקום: ₪0.00
אוסמוזה הפוכה (Reverse osmosis ) - באוסמוזה הפוכה המים מוזרמים דרך ממברנה, קרום חצי חדיר המונע מעבר...
במקום: ₪0.00
  באוסמוזה הפוכה המים מוזרמים דרך ממברנה, קרום חצי חדיר המונע מעבר תרכובות מזהמות למי השתייה...
במקום: ₪0.00

היתרונות של התקנת מערכת אוסמוזה הפוכה בבית

לשתות שתתחילו הזמן והגיע שלכם יום היום חיי הרגלי את לשנות הזמן שהגיע מבינים אתם גם כולם כמואם דבר של בסופו הטוב, הרצון למרות איכותיים. מים שתיית של החשיבות את גם מבינים בוודאי אתםיותר, כי קבוע, בסיס על לצרוך לכם שכדאי מים באמת לא הם הברז דרך למשרד או הביתה אליכם שמגיעיםהמים פחם, ואפילו פלואור כמו חומרי אבנית, מידי יותר הרבה בהם יש טובים.

הלא בחומרים מלאים האלההמים שונות שיטות צרכן לכל מציע השוק שהיום סוד לא זה ביותר. הטובה בשיטה אותם לסנן צריך מדוע שברורכך כדאי מים, בר או מינרלים מים בקבוקי של באפשרות מאסתם אתם גם אם אך המים, את ולטהרלסנן בכל כיעילה עצמה את הוכיחה הזאת המערכת הפוכה. אוסמוזה של משוכללת מערכת התקנת עלשתחשבו שאתם מים כוס שכל ולדעת בשקט לישון תוכלו הזאת באופציה תבחרו אתם גם ואם אותה, התקינו שבומקום שותים עברה סינון מקצועי.

איך זה עובד?

  תתפוס לא שהיא העובדה זו שבהם והראשון הפוכה, אוסמוזה מערכת על לדעת לכם שכדאי דברים כמהיש משמעותי יתרון על מדובר כאן שכבר כך במשרד, או בבית שלכם, לכיור מתחת תותקן היא בבית.

לעומת שיטות סינון אחרות. שנית, המערכת הזאת עובדת בחמישה שלבים שונים, והם:
1.   גס לכלוך וחלודה, חול כמו חומרים לסלק מטרתו אשר המים של מקצוע פיזי סינון

2.   גזים לסלק היא זה סינון של והמטרה פחם של סנן דרך יעברו המים כעת

3.   אותם שינקה האוסמוזה תהליך את יעברו הם ושם חדיר חצי לקרם כעת ייכנסו המים וחלקיקים מרחפים שונים. ותרכובות אורגניות.מחומרים שונים כמו מתכות כבדות, וירוסים, אבנית, כימיקלים ורעלים שונים.

4. המים יעברו דרך סנן סופי שמטרתו לשפר את הטעם.


האם זה משתלם כלכלית?

  מכשיר כל או בר מיני של קנייה לעומת יותר יקר זה הפוכה אוסמוזה של מערכת שלהתקין שבכך ספקאין לאורך אך זולה לא הראשונית ההשקעה אומנם כלומר, משתלם. יותר גם זה אך המים, בסינון שיעזוראחר להשקיע עליכם יהיה אחרת דרך בכל כי יותר, משתלם יוצא כן שזה לראות ניתן החישוב את כשעושיםהשנים שעם סיכוי שאין שאומר מה שיש, ביותר הטובה הסינון מערכת על כאן מדובר כי כדאי זה בנוסף, פחות.לא מערכת כזאת אתם, או הילדים שלכם, תשתו מים שלא עברו מספיק סינון.

האם המערכת דורשת תחזוקה?

  גם מכם תדרוש אחרת, מערכת כל זו אם ובין הפוכה אוסמוזה של מערת זו אם בין מים, לסינון מערכתכל שהיא לוודא כדי למערכת שונות בדיקות לעשות גם וצריך הפילטרים את פעם מידי להחליף צריךתחזוקה. רק הזאת המערכת את לקנות לכם שכדאי לכך הסיבה זו ביותר. הטוב הצד על שלה העבודה את עושהתמיד הזה. הנושא על להתפשר טעם כל אין כי טוב, שירות לכם לתת יוכל בה שעובד מי שכל מקצועיתמחברה בהשוואה גדולה כלכלית השקעה על מדובר לא אך כסף, לכם תעלה אומנם המערכת תחזוקת השניםלאורך עלול זה דבר של בסופו אך מהברז, ישירות מים לשתות גם יכולים אתם נכון: זה האחרות. האופציותלכל שלבים כמה המים את להעביר שתוכל משוכללת מערכת בהתקנת להשקיע שווה ולכן שלכם לבריאותלהזיק של סינון.