X

Style Switcher

Grid
Default: 960px 1200px
Layout
Default: Full width Boxed

קולרים ומשקורים

You´re here: דף הבית » קטלוג » קולרים ומשקורים

לקבלת הדיל המתאים עבורך:

מערכת שתייה מפוצלת, המספקת 200 ליטר מים קרים בשעה הבנויה מיחידת קירור נפרדת ודלפק נירוסטה, 3 ברזים...
במקום: ₪0.00
מתקן להספקת מים בכמויות גדולות ומתאים ל: קנקנים, קלקרים ובקבוקים. תפוקה של 200 ליטר מים קרים בשעה...
במקום: ₪0.00

מדוע חשוב להתקין קולרים ומשקורים במוסדות?

שלא כפי ממש הציבור. לצרכי לדאוג צריך שבו מקום למעשה הוא ביום רבים אנשים בו שעוברים מקוםכל בית הקמת על לחשוב אפשר אי כך לשירותים, גם שטח בו להקצות ולא ספר בית להקים דעתנו על עולההיה ספר שאין בו מים קרים לשתייה. זה לא משנה אם מדובר על:

- בית ספר

- בתי חולים

- מוסדות ציבוריים כמו הביטוח הלאומי ועוד


את לעשות יוכלו הברזים מי תמיד ולא מים, לשתות איך יהיה העוברים שלקהל לכך לדאוג צריך מקרה בכלכי אדירות כמויות בהם שיש מים על מדובר ברזים מי על מדובר שכאשר הוא להבין שצריך הענייןהעבודה. חולים ילדים, לגבי נכון זה מהם. להימנע שעדיף חומרים ספק כל ללא ואלה ואבנית, פלואור של כללבדרך כמה בצורה מסוננים יהיו בו שהמים לדאוג גם אלא בבניין קולר להתקין רק לא חשוב ולכן מבוגרים,ואנשים שיותר טובה.

יתרונות המכשיר

דבר קרים, מים מספקים שהם לכך מעבר כי רבים, יתרונות להם שיש מכשירים הם שונים ומשקוריםקולרים לצריכת המודעות סינון. שעברו מים לשתות גם לכולם מאפשרים הם מאוד, חשוב ישראל כמו חמהשבמדינה שתיית של לחשיבות המודעות גם ואיתה וגדלה, הולכת לאדם ביום וחצי ליטר לפחות של גדולות בכמויותמים הספר לבית למשרד, שמגיעים האנשים את להשקות אפשר שאי מתמיד יותר ברור זה היום סינון. שעברומים האלה המכשירים ביותר. הטוב הפתרון הם והמשקורים הקולרים ולכן מסוננים שאינם במים אחר מוסד לכלאו

דואגים לכך:

1. שתמיד יהיו מים מטוהרים שניתן יהיה לשתות.

2. שהמים תמיד יהיו בטמפרטורה הרצויה.

3. שאנשים יזכרו לשתות יותר במהלך היום, במיוחד אם מדובר על ימים חמים.בחירת הקולר המתאים

תחום שבכל כפי כי קונים, מה היטב לב לשים צריך שונים במוסדות קולרים של והתקנה קנייה עלכשמדברים כדאי לכן והמשקורים. הקולרים בתחום גם קורה כך אחרים, לעומת יותר טובים מכשירים לראות ניתן אחר לבדוק נתונים כמוף

- האם עיצוב המכשיר מודרני ויפה?

- האם הוא מחזיק בתו תקן?

- האם הוא עמיד ומספק מים בקצב אחיד?


- האם יש אפשרות לשלוט על טמפרטורת המים?

- האם יש בקולר גם עמדה למילוי בקבוקים?

- האם המכשיר דורש תחזוקה מיוחדת?


האלה הפרטים כל את לבדוק יהיה כדאי ממנה, ליהנות יוכלו שכולם כזו תהייה הסופית שהתוצאה מנתעל ולספק זמן ליותר מעמד להחזיק שיוכל יותר טוב מכשיר לרכוש ניתן אם כי מכשיר כל לקנות כדאי לאלעומק. או מיוחדת תחזוקה דורש שרוכשים הקולר האם גם לבדוק מומלץ לא? למה אז במקום האנשים צרכיאת החלפת פילטרים לסינון מים וכדומה, כי בסופו של דבר השימוש בו צריך להיות גם נוח.


כמה להשקיע במכשיר?

נכון זה המחיר. שאלת זו משקור, או קולר לקנות כשרוצים אליו להתייחס צריך המקומות שברוב דבר עוד תקציב יש שבהם מקרים גם יש אך לתקציב, שידאג מי יש פרטיים עסקים על או חברות על מדובר שכאשר נחוץ והכי טוב הכי הקולר גם הוא ביותר היקר הקולר תמיד לא חשוב. תפקיד משחק המחיר ולכן מוגבל מורכב דבר לא זה שונות חברות של קולרים מספר בין מחירים השוואת לעשות זאת. לזכור כדאי ובהחלט יותר, לשתות במקום העוברים לכל יעזור הקולר מומלץ. וזה אונליין בקלות זה את לעשות אפשר כיבימינו דבר שיאריך את איכות החיים שלהם ואת בריאותם.