X

Style Switcher

Grid
Default: 960px 1200px
Layout
Default: Full width Boxed

ערכות מסננים

You´re here: דף הבית » קטלוג » ערכות מסננים

לקבלת הדיל המתאים עבורך:

קיט 2 סנני מיקרופילטר בעלי תו - תקן ישראלי עם מעקף תואם לתמי.
במקום: ₪0.00
מנורה UV תואם לתמי 4 פרימו / פמילי.
במקום: ₪0.00
מערכת הכוללת 4 פילטרים תוצרת ארה"ב. סנן מיקרוני 5 מיקרון תוצרת Clark Corporate. סנני פחם תוצרת...
במקום: ₪0.00
ערכת החלפה למערכת תת כיורית 3 שלבים המיועדת  לסילוק חול, חלודה, כלור, ריחות וטעמי ליוואי. הערכה...
במקום: ₪0.00
מאפייני המוצר: זמין במלאי. מספר תשלומים: תשלום אחד. זמן אספקה: עד 10 ימי עסקים.
במקום: ₪0.00
ערכת סננים למטהר מים כפול סטנדרטי (שני בתי סנן)  להחלפה עצמית. מתאימה לכל סוגי מערכות טהור  דומות...
במקום: ₪0.00
מתאימה לכל סוגי מערכות הסינון הסטנדרטיות הקיימות בשוק כגון: אוסמוטל 5 ו-6", "מי טובים", "הופ הנדסה...
במקום: ₪0.00
הערכה מיועדת למערכת תת-כיורית 4 שלבים ומיועדת לסילוק חול, חלודה, כלור, ריחות וטעמי ליוואי. הערכה...
במקום: ₪0.00

כל הסיבות להתקין מסנני מים

בבית הברזים דרך ישירות אלינו שמגיעים שהמים לעובדה זה אליו, מודעים כבר כולנו שהיום משהו ישאם לאדם, ביום וחצי ליטר כלומר מוגברת, מים שצריכת יודעים כולנו אחד מצד לשתות. שכדאי מים באמת לאהם כדאי האם שני, מצד אך הבריאות, את גם אלא שלנו החיצונית ההופעה את רק לא לשפר שיכול משהוזה הברזים על מדובר אם בין הברזים, שבמי היא לכך הסיבה לא. משמעית: חד היא התשובה ברז? מילשתות להיות יכולים החומרים לגוף.

להכניס לא שעדיף חומרים יש פרטיים, במשרדים או ציבוריים במוסדותבבית, איכותיים. מים מסנני של בנושא מתעניינים כולנו מדוע ברור ולכן ועוד, פחם פלואור, אבנית, כמו:מגוונים של שישיות קניית של והאפשרות קבוע, בסיס על צורכים שאנחנו המים את לסנן איך היא האמתיתהשאלה כבדים, הם וכי מקום תופסים המים שבקבוקי היא הזה בפתרון הבעייתיות מתאימה. תמיד לא מינרליםמים מסנני של האפשרות את להכיר כדאי לכן הפלסטיק. בגלל ולסביבה הארץ לכדור מזיקים הם הכול מעלאך מים, כי מסנני מים עושים את העבודה בצורה הטובה ביותר.


איזה מסננים לבחור?

כשמדברים על מסננים למים צריך לשים לב שיש כמה קטגוריות שונות:
1. מסנני מים שניתן להתקין במיני בר או בר מים.

2. מסנני מים שאפשר להתקין ישירות בברזים.

עוד מעוניינים. לא אנחנו שבהם חומרים אותם את לסנן כמובן היא הראשונה כאשר למסננים, מטרות כמהיש תמיד לא זה ברים במיני או בברזים מסננים שנתקין העובדה שעצם זה אליו מודעים להיות שכדאידבר למים לחדור מהאבנית למנוע היא שלהם שהמטרה מסננים לראות ניתן כך אחר. ייעוד יש מסנן לכל כימספיק, שהמטרה מכשירים גם יש בנוסף, לעבור. מהפחם למנוע דווקא הוא שלהם שהייעוד מכשירים גם ישאך בוחרים בדיוק מה לבדוק כדאי ולכן לנו, שבריאים במינרלים המים את להעשיר אלא לסנן רק לא היאשלה להתקין.


מערכות סינון מורכבות

בתוך או הברז בתוך קטן מסנן רק לא להתקין אפשרות שקיימת זה מים סינון על לדעת שצריך הנוסףהדבר הפוכה, אוסמוזה נקראת כזאת מערכת כולו. בבית שלמה מערכת להתקין גם אפשרות קיימת אלא בר,המיני מתחת תותקן כזאת מערת כלל בדרך בהם. שיש רצויים הלא החומרים מכל המים את לסנן מסוגלתוהיא הרבה כך שכל מפתיע לא זה תפריע.

לא והיא השיש על מקום תתפוס לא בכלל שהיא שאומר מהלכיור, מים לשתות יהיה שניתן מנת עלה למעשה כי כזאת, בצורה שותים שהם המים את לסנן בוחריםאנשים בריאים צריך להעביר אותם סינון רציני.


החלפת המסננים

אחרים, מסננים להתקין בוחרים אם ובין במשרד או בבית הפוכה אוסמוזה של מערכת להתקין בוחרים אםבין אומר לא זה יותר בו ניגע ולא היום אותו שנתקין זה כלומר, במסנן. הטיפול לגבי אחריות גם שיש להבין חשוב חלקים לו ולהחליף אותו לנקות יהיה: צריך פעם מידי כי צורה, באותה לעבוד ימשיך הוא שנים חמששאחרי שבהחלט כך שונים, מגורמים מושפע להיות שיכול נתון וזה עבודה חודשי של אחר מספר יש מסנן לכלשונים.

בטוחים להיות תוכלו כזאת בצורה רק הזה. המכשיר כלפי שלכם האחריות ומה קונים אתם מה לבדוק כדאי להשקיע כדאי מושלמת. בצורה בו להשתמש תוכלו וכי העבודה את יעשה אכן רוכשים שאתם שהמכשיר בכך בסינון.